producent zakretek do sloikow i wiatrochronow do zniczy

Technologia

Dla naszej firmy najwa?niejsze s? jako?? oraz zadowolenie klienta. Wykorzystuj?c wieloletnie do?wiadczenie w produkcji zakr?tek twist-off wyszli?my naprzeciw oczekiwaniom nabywców i stworzyli?my technologi?, dzi?ki której Nasze zakr?tki s? odporne na przekr?cenia.

Niezawodne zamkni?cia typu twist-off produkowane przez firm? Helmet zapewniaj?: K?sa Masallar Çocuk Masallar?

  • hermetyczne zamkni?cie,
  • ?atwo?? otwarcia i ponownego zamkni?cia,
  • mo?liwo?? pasteryzacji i sterylizacji,
  • wysok? estetyk? opakowa?.

Do produkcji stosujemy blachy ocynowane, masy uszczelniaj?ce, lakiery i farby graficzne renomowanych firm, co zapewnia odpowiednio wysok? jako?? wyrobów.

Wychodz?c naprzeciw wci?? rosn?cym wymaganiom klientów ca?y czas unowocze?niamy nasz? firm?. W jaki sposób? Wi??e si? z tym przede wszystkim zakup nowych sprz?tów, rozbudowa parku maszynowego oraz hal i magazynów. Stosujemy równie? nowoczesne technologie aby sprosta? oczekiwaniom naszych klientów. W chwili obecnej dysponujemy nowoczesnym parkiem maszynowym, uzyskuj?c dzi?ki temu du?? moc przerobow? i wysok? jako?? swoich produktów. Helmet nieustannie podnosi równie? mo?liwo?ci produkcyjne oraz z roku na rok podpisuje coraz wi?cej d?ugoterminowych kontaktów z najwi?kszymi firmami w kraju. Jeste?my pewnym partnerem handlowym dbaj?cym o swoich kontrahentów.