producent zakretek do sloikow i wiatrochronow do zniczy

Oferta

ZAKR?TKI „TWIST-OFF”

K?sa Masallar Çocuk Masallar?   Produkujemy zakrywki kontaktowe typu „twist-off” zarówno w jednolitym kolorze, jak i z nadrukiem na stronie zewn?trznej, zgodnie z obowi?zuj?c? norm? PN–0–79570, a ka?da partia wyrobów jest poddawana wnikliwej kontroli jako?ci. Wykonujemy zakr?tki czterozaczepowe i sze?ciozaczepowe w technologii uniemo?liwiaj?cej ich przekr?cenie - dost?pne ?rednice: ø 53,ø 66,ø 82, ø 89, ø 100, ø 110.

Zakr?tki, które produkujemy przeznaczone s? do zamykania s?ojów szklanych zarówno na zimno jak i poddawanych obróbce termicznej w procesie sterylizacji lub pasteryzacji.

WIATROCHRONY

W naszej ofercie znajdziecie Pa?stwo du?y asortyment wiatrochronów na znicze szklane i plastikowe:
wiatrochrony metalowe – o ?rednicach: ø 51,ø 59,ø 62,ø 66,ø 72,ø 78,
wiatrochrony plastikowe - o ?rednicach: ø 59,ø 72,ø 78,ø 110,
podstawki plastikowe - o ?rednicach: ø 59,ø 69,ø 76.

Do produkcji stosujemy blachy ocynowane, masy uszczelniaj?ce, lakiery i farby graficzne renomowanych firm, co pozwala zapewni? odpowiednio wysok? jako?? i estetyk? wyrobów.

SPR??YNY I GUMY

Oferujemy Pa?stwu spr??yny i gumy do s?oi typu weck, wykorzystywane g?ównie w przetwórstwie spo?ywczym oraz w gospodarstwach domowych. Wszystkie produkty s? wykonywane z materia?ów najlepszej jako?ci i pod nadzorem wykwalifikowanej kadry specjalistów.


Wieloletnia dzia?alno?? na rynku oraz bogate do?wiadczenie pozwala oferowa? Pa?stwu produkty najwy?szej klasy, które s? dla klienta atrakcyjne pod wzgl?dem u?ytkowym i cenowym.

Helmet gwarantuje wysok? jako?? wyrobów, które s? w asortymencie firmy, jak i specjalnych zamówie?. Jeste?my pewni, ?e oferowane przez nas produkty zadowol? wymagaj?cych klientów. Mimo to ci?gle pracujemy nad doskonaleniem i ulepszaniem naszych wyrobów i poszerzaniem oferty. Nasi kontrahenci ceni? sobie przede wszystkim profesjonaln? obs?ug? i elastyczne oraz terminowe dostawy towaru.

Szanowni Pa?stwo, je?li jeste?cie zainteresowani nasz? ofert? na zakr?tki lub wiatrochrony, a tak jak my stawiacie na doskona?? jako?? i dobr? cen? to prosimy o kontakt telefoniczny lub przez e- mail.