producent zakretek do sloikow i wiatrochronow do zniczy

Jako??

Sukces na rynku zale?y od tego, jak klienci postrzegaj? nasze wyroby i us?ugi w stosunku do ich potrzeb i oczekiwa?. Utrzymanie ci?g?ej satysfakcji klientów i uzyskanie op?acalno?ci produkcji staje si? mottem dzia?ania firmy Helmet. Nasz? ambicj? jest sprostanie wci?? rosn?cym oczekiwaniom klientów w oparciu o powszechnie przyj?te, cz?sto surowe normy.

Powy?sz? misj? pragniemy realizowa? w 2012 roku poprzez spe?nienie nast?puj?cych celów: K?sa Masallar Çocuk Masallar?

  • przeprowadzenie procesu wznowienia wa?no?ci certyfikatu Systemu Zarz?dzania Jako?ci? wg normy PN-EN ISO 9001:2001,
  • wdro?enie i utrzymanie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej (GMP) oraz Dobrej Praktyki Higienicznej (GHP) zgodnie z norm? PN-EN ISO 22000: 2006 i obowi?zuj?cymi przepisami prawnymi,
  • staranny dobór i wspó?praca z dostawcami oraz wspólne d??enie do zapewnienia wysokiej jako?ci naszych wyrobów,
  • analizowanie nowych technologii pod k?tem ich wykorzystania w procesie podnoszenia jako?ci produkowanych wyrobów,
  • usprawnienie obs?ugi klienta,
  • pomiar i analiza satysfakcji klientów z naszych wyrobów oraz identyfikacja ich oczekiwa?.

W?a?ciciel Firmy stwarza warunki i zapewnia ?rodki, aby wszyscy pracownicy mogli w pe?ni anga?owa? si? w osi?ganie celów Polityki Jako?ci.